MIA

منشور «آرشيو مارکسيست‌ها در اينترنت»

 

ترجمه بخشی از منشور «آرشيو مارکسيست‌ها در اينترنت» (MIA)

 «آرشيو مارکسيست‌ها در اينترنت» چگونه جايگاه نويسندگان را در آرشيو مارکسيستی يا آرشيو ارجاع (reference) را تعيين می‌کند

کمونيست بودن يعنی برای خودـرهايی طبقه کارگر کار کردن؛ يعنی کوشش در راه متحد کردن طبقه کارگر با تمام تنوعش، در مبارزه برای برچيدن نظام سرمايه داری. در دهه 1840، مارکس و انگلس با تئوری ماترياليزم ديالکتيک خود، به کمونيزم جايگاهی علمی بخشيدند. از آن پس، مارکسيست کسی که اين راه را ادامه داده باشد.

حتی اگر تنها يکی از معيارهای پايين در مورد نويسنده ای صدق کند، "کلکتيو “MIA تصميم ميگيرد که آن نويسنده را در «آرشيو ارجاع» جای دهد. (1) کسانی که ماقبل مارکس و انگلس می‌زيستند، (2) و بطور اخص مارکسيزم را رد ميکنند، (3) آثارشان در عمل و تئوری کاملاً بی ارتباط با جنبش کارگری بوده و يا برخورد خصومت آميز با جنبش کارگری داشته است، (4) آثار آنها ايده آليستی بوده و يا نقص ديالکتيکی دارد.

در جايی که آثار نويسنده در تئوری و عمل لااقل در بخشی از دوران حياتش، در چارچوب تئوری های مارکسيستی قرار ميگيرد و بقيه آثارش خارج از ديدگاه مارکسيستی باشد، نويسنده در «آرشيو نويسندگان مارکسيست» جای داده خواهد شد.

در چارچوب اين معيارها و در پی تصميم ”کلکتيو “MIA، استالين و مائو در «آرشيو ارجاع» جای داده شده اند.

متن کامل منشور به زبان انگليسی:
http://www.marxists.org/admin/intro/index.htm