جنبش اعتصابی و حقوق ها

و. ای. لنين

 همه میدانند که جنبش اعتصابی معروف کارگران روسيه در سال 1905 پيروزیهای بسيار عظيمی نه فقط در حيطه سياسی، بلکه در حيطه اقتصادی نيز داشت. ارقامی که از سوی گزارشات بازرسهای کارخانهها [*] تهيه شده به ما اکنون امکان آن را می‌دهند که تصوير نسبتاً دقيقی از حجم اين پيروزی‌ها، بدست آوريم.

 بر اساس اين ارقام، ميانگين درآمدهای کارگران کارخانه ها از اين قرار بودند:

در سال 1901

201 روبل

 

در سال 1906

231 روبل

" 1902

202 "

 

" 1907

241 "

" 1903

208 "

 

" 1908

242 "

" 1904

213 "

 

" 1909

236 "

" 1905

205 "

 

" 1910

242 "

ميانگين پنج سال

206 "

 

ميانگين پنج سال

238 "

 اين ارقام نشان می دهند که سال 1905 يک نقطه‌ی عطفی بود در روند مبارزاتی. چون که اين دوره پس از سال 1905 بود که حقوق‌ها بطور ناگهانی بالا رفت؛ يعنی از سالی 205 روبل به 231 رسيدند، که افزايشی برابر با 26 روبل يا بيش از 10 در صد بود.

 در مورد سال 1905، که در مقايسه با 1904 کاهشی 8 روبلی نشان می دهد، دو مسئله ی ذيل را می‌بايست در نظر داشته باشيم: اولاً، سال 1905 سال وقوع رکود اقتصادی بود، يعنی که، افتی در توليد صنايع صورت گرفت. دوماً، بنابر ارقام وزارت بازرگانی، در آن سال مقدار حقوقی که کارگران به دليل اعتصاب دريافت نکردند 000ر500ر17 روبل بوده، يا به طور متوسط، برای هر کارگر رقمی بيش از 10 روبل بود.

 پس ما می توانيم فرض کنيم که حقوق های واقعی در سال 1905 سالی 215 روبل بودند. ولی از اين 215 روبل کارگران خود نفری 10 روبل به جنبش اعتصابی سهميه پرداختند. اين جنبشی بود که در سال 1905 با پشتکار فوق العاده و وسيعش، که نظير آن در هيچ جای جهان ديده نشده، خود را نشان کرد.

 در نتيجه، اگر ما اکنون اين ارقام را بررسی کنيم، و به کل يک دهه‌ی 10-1901 بنگريم، به وضوح تفاوت برجسته‌ ای بين دوران قبل از انقلاب و دوران بعد از انقلاب را می بينيم.

 تا سال 1905 حقوق متوسط يک کارگر 206 روبل بود. پس از 1905 اين ميانگين 238 روبل بوده، يعنی سالی 32 روبل بيشتر بود - که يک افزايش 5/15 در صدی می‌باشد.

 در طول يک سال حقوق ها چنان جهشی به بالا داشتند که کوشش های بعدی سرمايه داران (که يادمان نرود، تک تک دست آوردهای 1905 را پس گرفتند) قادر نبوده که کارگر را به سطح معيشت پايين سابقش تقليل دهند. در سال 1905 سطح معيشت کارگر را به حدی بهبود بخشيد که معمولاً در طول چندين دهه کسب می شود.

 بر اساس آمار رسمی، از طريق اعتصاب های 1905 کارگران 000ر500ر17 روبل به دليل حقوقی که در طول اعتصاب پرداخت نشدند، از دست دادند. بنا بر همين منبع، ميزان کاهش توليد سرمايه داران در 1905 000ر300ر127 روبل بود.

 ولی افزايش حقوق ها پس از سال 1905، که به طور متوسط دست آوردی 32 روبلی برای هر کارگر در طول پنج سال (1910-1905) بود. اين، با در نظر گرفتن اينکه تعداد کارگران
000ر800ر1 بوده، جمعاً 000ر600ر57 روبل در سال، يا 286 ميليون روبل در پنج سال، می باشد.

«پراودا» شماره 86، 8 اوت 1912.

منبع: «و. ای. لنين»، کليات آثار به زبان انگليسی، جلد 18، ص.ص. 9-258.

ترجمه: مراد شيرين، 20 مه 2003.[*]  در اينجا به «جمعبندی گزارش‌های بازرسان کارخانه‌ها در سال 1910»، سن پتربورگ، 1911، ص. 37، رجوع شده است.