لیبرالها و روحانیون

 و. ای. لنين

  روحانیت در آستانه ی قبضه کردن دومای چهارم است. واکنش ما در برابر حضور روحانیون در صحنه ی سیاسی چگونه باید باشد؟

دموکرات ها از این عقیده دست برنمی دارند که روحانیون نبایستی در سیاست دخالت کنند. عقیده ای که سخت ارتجاعی است و در نهایت به چیزی جز یک ریاکاری رسمی منتهی نمی شود. تمامی موازین و معیارهایی که گروهی خاص یا بخشی از جمعیت را از سیاست و

مبارزه ی طبقاتی بازمی دارند در عمل کاملاً غیر ممکن و تحقق ناپذیر است.

اجازه بدهید ببل و سوسیال دموکراتهای آلمان را به یادآوریم که برای آزادی تبلیغات "یسوعیون" در آلمان کوشش می کردند. سوسیال دموکرات ها می گفتند ما مخالف اظهارنظرهای لیبرالها درباره ی "ممنوعیت" تبلیغ یسوعی هستییم. ما از یسوعیون هراسی نداریم. بگذارید یسوعیون از آزادی کامل تبلیغ برخوردار باشند، ولی اولیای امور تضمین می کنند که ما سوسیال دموکراتها هم از آزادی کامل برخوردار باشیم. این است آنچه ببل و سوسیال دموکراتها به آن استناد می کردند.

دموکراتهای کارگر روسیه علیه تزویر و تحریف(وسایر حقوق) که به نفع زمینداران یا روحانیت و غیره می انجامد مبارزه می کنند و نه هرگز علیه آزادی شرکت روحانیت در امور سیاسی. ما برای مبارزه ی طبقاتی ایستادگی می کنیم و آزادی کامل را برای هرطبقه یا قشر اجتماعی، از هرجنس و نوع، هربخش یا گروه جمعیت طلب می کنیم تا در سیاست شرکت کند.

دلیل لیبرالها درباره ی این مسئله غیر دموکراتیک و اشتباه است. از آن زمان دیری نمی گذرد که برای نمونه، پرنس تروبتسکوی* در برابر ستایش رچ** نوشت:

"تبدیل کلیسا به یک ابزار سیاسی به قیمت نابودی درونی آن تمام شده است." او طرح قبضه ی دوما وسیله ی روحانیون را "مخالف با مسیحیت و کلیسا" تبیین کرد.

چنین موردی حقیقت ندارد و نوعی ریاکاری است. نظری کاملاً ارتجاعی است. شاهزاده تروبتسکوی و سایر لیبرالها در مبارزه شان علیه روحانیت جبهه ای کاملاً غیر دموکراتیک می گیرند. زیر پوشش مخالفت با شرکت روحانیت در مبارزه ی سیاسی، از شرکت بیشتر پشت پرده ی آن(و به همین دلیل زیانبارتر آن) حمایت می کند.

دموکراتهای کارگر از آزادی مبارزه ی سیاسی برای همه، منجمله روحانیون دفاع می کنند. ما نه تنها مخالف شرکت روحانیت در مبارزه ی انتخاباتی در دوما و غیره نیستیم، بلکه منحصراً مخالف امتیازهای قرون وسطایی روحانیت هستیم. ما از روحانیت نمی هراسیم و آماده ایم تا با آن – در یک پلاتفرم آزاد که همه چیز مبتنی بر یک موقعیت برابر باشد – در عمل متحد شویم. روحانیت همواره آشکارا در سیاست شرکت کرده است؛ اگر روحانیت به تدریج آشکارا در سیاست شرکت کند مردم چیزهای زیادی دستگیرشان می شود.


*Trubetskoi

**Rech

پراودا، شماره ی 74، بیست و پنجم جولای 1912به امضای: یک فرد عادی

طبق نسخه ی پراودا چاپ شد


ترجمه از جلد 18 مجموعه آثار لنین به زبان انگلیسی

مترجم: م. سجودی

آرشيو لنين