ولادیمیر لنین

پیش نویس آیین نامۀ مربوط به کنترل کارگری


تاریخ نگارش: 26 یا 27 اکتبر 1917

نخستین انتشار: 1929، مندرج در ویراست دوّم و سوّم مجموعه آثار لنین، جلد 22. انتشار، مطابق با دستنوشته صورت گرفته است.

منبع: مجموعه آثار لنین، انتشارات پراگرس، مسکو، جلد 26، 1972، صفحات 264 تا 265- مطابق با دستنوشته.

برگردان از متن انگلیسی به فارسی: کیوان نوفرستی


برگردان از متن انگلیسی به فارسی: کیوان نوفرستی

1- کنترل کارگری بر امور تولید، انبارداری، خرید و فروش تمامی کالاها و موادّ خام، می باید در تمامی بنگاه های صنعتی، تجاری، بانکی، کشاورزی و سایر، که تعداد کارگران و کارمندان دفتری آن ها (مجموعاً) کم تر از پنج نفر یا میزان عواید سالانۀ آن ها کم تر از 10،000 روبل نباشد، اعمال گردد.

2- کنترل کارگری بایستی به وسیلۀ تمامی کارگران و کارمندان دفتری یک بنگاه، یا به شکل مستقیم- چنان چه بنگاه برای این منظور به اندازۀ کافی کوچک باشد- و یا از طریق نمایندگان منتخب آنان، اعمال گردد؛ نمایندگان مذکور باید بلاواسطه از طریق جلسات عمومی انتخاب گردند. لازم است تا در این جلسات، صورتجلسۀ انتخابات تنظیم و اسامی افراد منتخب به دولت و شورای نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان در هر منطقه ارسال گردد.

3- بدون کسب اجازۀ نمایندگان منتخب کارگران و کارمندان دفتری، توقف کار یک بنگاه یا مؤسّسۀ صنعتیِ حائز اهمیّت برای دولت (به بند 7 رجوع شود)، یا هرگونه تغییر در عملکرد آن، اکیداً ممنوع است.

4- نمایندگان منتخب باید امکان دسترسی به تمامی کتب و اسناد، و هم چنین تمامی انبارها و موجودی مواد، ابزار و کالاها را بلااستثنا داشته باشند.

5- تصمیمات نمایندگان منتخب کارگران و کارمندان دفتری برای مالکین بنگاه ها الزام آور بوده و لغو آن تنها از طریق اتحادیه های کارگری و کنگره های آنان، امکان پذیر است.

6- در همۀ بنگاه های حائز اهمیّت برای دولت، تمامی مالکین و تمامی نمایندگان کارگران و کارمندان دفتری که به منظور اعمال کنترل کارگری انتخاب گردیده اند، باید برای حفظ بیش ترین نظم و دیسیپلین و هم چنین حفظ اموال، در مقابل دولت پاسخگو باشند. در صورت قصور در انجام وظیفه، پنهان کردن موجودی، پنهان نمودن حساب ها و غیره، اشخاص خاطی از طریق مصادرۀ کلیۀ اموال آنان و حبس تا پنج سال مجازات خواهند شد.

7- مقصود از بنگاه های حائز اهمیّت برای دولت، تمامی بنگاه هاییست که در زمینۀ دفاع مشغول بکار بوده یا به نحوی از انحاء با تولید اقلام ضروری برای معیشت توده های مردم، در ارتباط هستند.

8- تنظیم قوانین مربوط به کنترل کارگری با تفصیل و جزئیات بیشتر، باید از طریق شورای نمایندگان کارگران در هر منطقه و کنفرانس های کمیته های کارخانه، و هم چنین از طریق کمیتۀ کارمندان دفتری در طی جلسات عمومی نمایندگان آنان، صورت گیرد.

آرشيو لنين