ولادیمیر لنین

به شهروندان روسیه!


تاریخ نگارش: 25 اکتبر 1917 (برابر با 7 نوامبر 1917 در تقویم جديد).
تاریخ نخستین انتشار:25  اکتبر 1917 در مجلّۀ «کارگر و سرباز»(Robochy I Soldat ) شمارۀ 8
منبع: «و. ای . لنين»، مجموعه آثار به زبان انگليسی، انتشارات پروگرس، مسکو، جلد 26 ، 1972، ص. 236.
ترجمه (به انگليسی): یوری ستوبنيکوف و جورج هانا. ويراستار: جورج هانا.
ترجمه (به فارسی): مراد شيرين.
انتشار به فارسی: آرشيو مارکسيست ها در اينترنت، 8 نوامبر 2009.


 حکومت موقّت سرنگون شده است. قدرت دولتی به دست ارگان ِ شورای نمايندگان ِ کارگران و سربازان ِ پتروگراد - کمیتۀ نظامی انقلابی، که در رأس طبقۀ کارگر و پادگان ِ پتروگراد قرار دارد- منتقل شده است.

اهدافی که مردم برای آن جنگیده اند، یعنی، پیشنهاد فوری یک صلح دموکراتیک، لغو مالکیّت بر زمین، کنترل کارگران بر تولید، و استقرار قدرت شورايی، اهدافی هستند که نقداً به دست آورده شده اند.

زنده باد انقلاب کارگران، سربازان و دهقانان!

کمیتۀ نظامی انقلابی ِ شورای نمايندگان ِ کارگران و سربازان ِ پتروگراد.

10 بامداد، 25 اکتبر 1917.

آرشيو لنين