تلگراف لنين به بلشويک های عازم به روسيه*


مارس ۶ (مارس ١٩) ١٩١٧.
تاکتیکهای ما: هیچ اعتمادی به و هیچ حمایتی از حکومت جدید [جایز نیست]؛ به ویژه «کرنسکی» (Kerensky) مظنون است؛ مسلح کردن پرولتاریا تنها تضمین است؛ انتخابات فوری «شورای شهر پتروگراد»؛ هیچ نزدیکی سیاسی با احزاب دیگر [برقرار نشود]. این را به پتروگراد تلگراف کنيد.
«اوليانوف» [لنین]


* اين تلگراف به «لوندستروم» (Lundström)، يک سوسیال دموکرات سوئدی در «استکهلم»، فرستاده شد، تا در اختيار بلشویک‌هايی که از «استکهلم» و «اسلو» به روسیه باز می‌گشتند، قرار گيرد. در تاریخ ١٣ مارس (٢۶ مارس) به پتروگراد رسید و توسط «ی. ب. بوش» (Y. B. Bosh) در جلسۀ دفتر کميتۀ مرکزی در روسیه قرائت شد و سپس، در همان روز، در جلسه کمیسیون اجرایی کمیتۀ پتروگراد حزب هم خوانده شد.


منبع: «و. ای. لنين»، کليات آثار به زبان انگليسی، جلد ٢٣، ص. ٢٩٢.
انتشار: اولين بار در سال ١٩٣٠ منتشر شد.

ترجمه: هیئت مترجمان «میلیتانت» (militant.com)، مهر ١٣٩۶.

آرشيو لنين

نويسندگان مارکسيست

مبدا