نامه به روزنامۀ «فولکس رشت»*

و. ای. لنين


روزنامه های گوناگون آلمان یک نسخۀ تحریف شدۀ تلگرافی که من در روز دوشنبه، ۱۹ مارس، به برخی از اعضای حزب ما در اسکاندیناوی که عازم روسیه بودند، و از من توصيه ام را در مورد تاکتیک هایی که سوسیال دموکرات ها بايد از آنها پيروی کنند، منتشر کرده اند.

متن تلگراف من از اين قرار است:
"تاکتیکهای ما: هیچ اعتمادی به و هیچ حمایتی از حکومت جدید [جایز نیست]؛ به ویژه «کرنسکی» (Kerensky )  مظنون است؛ مسلح کردن پرولتاریا تنها تضمین است؛ انتخابات فوری «شورای شهر پتروگراد»؛ هیچ نزدیکی سیاسی با احزاب دیگر [برقرار نشود]. این را به پتروگراد تلگراف کنيد."
من اين تلگراف را از سوی اعضای کمیته مرکزی در خارج از کشور فرستادم، نه از سوی کمیته مرکزی. [در آن به] مجلس مؤسسان رجوع نشده است، بلکه به انتخابات نهادهای شهرداری. انتخابات مجلس مؤسسان تا کنون تنها وعده‌ای تو خالی بوده است. انتخابات شورای شهر پتروگراد می توانند و باید فوراً برگزار شوند، اگر که حکومت واقعاً قادر به داير کردن آزادی های وعده داده شده خود باشد. این انتخابات می توانند به پرولتاریا کمک کنند تا جايگاه‌های انقلابی خود را سازماندهی و تقویت کند.
ن. لنین


* این نامه در «فولکس رشت»Volksrecht) )، روزنامۀ حزب  سوسيال دموکرات سوئيس در شهر زوريخ، شماره 75، 29 مارس 1917، منتشر شد. در بالای آن نوشته شده بود: "رفیق لنین می نویسد ..." منبع: «و. ای. لنين»، کليات آثار به زبان انگليسی، انتشارات پروگرس،1964 ، مسکو، جلد 23 ، صفحات 294-293. نوشته شده پس از 6 مارس (19)، 1917.

آرشيو لنين

نويسندگان مارکسيست

مبدا