گفتگوی و.ا. لنین با محمد ولی خان، سفیر ویژۀ افغانستان

و.ا. لنین


گفتگوی و.ا. لنین با محمد ولی خان، سفیر ویژۀ افغانستان، به تاریخ ۱۴ اکتبر ۱۹۱۹
انتشار: پراودا، شمارۀ ۲۳۲ و ایزوِستیا، شمارۀ ۲۳۲، ۱۷ اکتبر ۱۹۱۹
برگردان: آرام نوبخت

رفیق لنین در دفتر خصوصی خود با این عبارات با سفیر {افغانستان} دیدار داشت: «بسیار مشعوفم که نمایندۀ ملت خون­گرم افغانستان را که با تحمل رنج علیه ستم امپریالیستی می رزمد، در میدان سرخ حکومت کارگران و دهقانان می بینیم». سفیر نیز در پاسخ گفت: «دست دوستی به سوی­تان درزار می کنم و امید دارم به کلّ شرق یاری رسانید که خود را از یوغ امپریالیسم اروپا آزاد کند ». در حین گفتگویی که ادامه یافت، لنین گفت که کوشش قدرت شورایی، قدرت کارگران و ستم­دیدگان، درست به همان هدفی معطوف است که سفیر ویژۀ افغانستان از آن سخن گفته است، اما ضرورت دارد که شرقِ مسلمان نیز این را درک کند و به روسیۀ شوروی در نبرد سترگ خود برای رهایی یاری رساند. سفیر ویژۀ افغانستان در پاسخ گفت که می تواند به قطع مدعی باشد که شرقِ مسلمان این را درک کرده و دیرزمانی نخواهد بود که دنیا ببیند امپریالیسم اروپا در شرق هیچ جایی ندارد.

پس از این، سفیر برخاست و گفت: «افتخار دارم که نامۀ شاه را به رئیس حکومت پرولتری آزاد روسیه تسلیم کنم و امیدوارم که حکومت شورایی نسبت به آن­چه حکومت افغانستان نوشته است ملاحظات مقتضی را داشته باشد». او نامۀ امیر را به لنین داد. رفیق لنین پاسخ داد که این نامه را با امتنان خاطر می پذیرد و بلافاصله وعده داد که به تمامی مسائل مطروحه دربارۀ افغانستان پاسخ می دهد.

آرشيو لنين

آرشيو نويسندگان مارکسيست

مبدا