دیدار رفیق لنین با محمد ولی خان سفیر فوق العاده افغانستان

و.ا. لنین


۱۴ اکتوبر۱۹۱۹ میلادی۱
منتشره در: شماره ۲۳۲ نشریه پراودا و شماره ۲۳۲ نشریه ایزوستیا٬ ۱۷ نوامبر ۱۹۱۹. چاپ شده بر اساس متن پراودا
منبع سند: مجموعه آثار لنین٬ دومین ویراست انگلیسی٬ انشتارات (پروگرس)٬ ۱۹۷۱ مسکور٬ جلد ۴۲٬ صفحه ۱۴۶
برگردان به انگلیسی: برناد ایزاک
واجنویسی: والترز
حقوق رونوشت برداری: آرشیو انترنتی لنین -۲۰۰۳
ترجمه به فارسی دری: فرشید


رفیق لنین در دفتر کار خویش با سفیر [افغانستان] دیدار نموده و برایش چنین گفت:‌ »  بسیار خوشحال ام که نماینده ء‌ افغان ها را که دوستان ما اند در پایتخت سرخ حکومت کارگران و دهقانان می بینم٬ مردمانی که از ستم امپریالیستی در رنج اند و بر ضد آن می جنگند.» سفیر [افغانستان] چنین پاسخ گفتند: « من بسوی شما دست دوستی پیش میکنم و آرزومندم  که شما همه کشور های مشرق را در امر رهایی از یوغ امپریالیسم اروپا یاری رسانید.» در جریان صحبت٬ لنین در ادامه چنین گفت:‌ قدرت شوروی٬ قدرت کارگران و ستمدیده گان٬ در تلاش است تا به سوی همان هدفی که سفیر فوق العاده افغان ها در باره اش صحبت کرد٬ ادامه طریق دهد ٬ اما جهت برآورده شدن این امر٬ بر مسلمانان خاور زمین است تا ما را درک کنند و روسیه ء شوروی را در جنگ آزادیبخشی که در پیش گرفته است ممد باشند.» سفیر [فوق العاده افغانستان] در رابطه به سخنان مذکور چنین پاسخ آورد که قاطعانه باورمند است که مسلمانان مشرق موضوع را درک میکنند و آن روز دور نیست که همه جهانیان ببینند که دیگر نشانی و مجالی از برای امپریالیسم اروپایی در شرق موجود نباشد.
سپس با گفتن این سخنان بر پای ایستاد: « افتخار آنرا دارم که نامه ء‌ اعلیحضرت [امان الله خان شاه افغانستان] را به صدر دولت پرولتاریایی روسیه ء‌آزاد تقدیم کنم و آرزومندم که حکومت شوروی به محتوی نامه حکومت افغانستان توجه درخور عنایت فرمایند.» وی سپس نامه امیر [امان الله خان] را به لنین پیشکش نمود. رفیق لنین در پاسخ گفت که نامه را با کمال خوشی پذیرا میشود و وعده سپارد که به زودی به مسایل و موضوعاتی که مطمح نظر افغانستان است پاسخ خواهد نوشت. ۲


یادداشت ها:


۱  هیءت سفارت فوق العاده افغان تحت ریاست سفیر فوق العاده افغانستان محمد ولی خان به تاریخ دهم اکتوبر ۱۹۱۹ به مسکو رسیدند. به تاریخ ۱۲ اکتوبر در حالی که بوسیله ریس قضات ارتش افغانستان آقای کمیسار سیف الرحمان خان –که معاونیت سفارت را به عهده داشت- همراهی میشد٬ از کمیساریای خلق در امور خارجه دیدار نمودند. کمیته رهبری کمیساریای مذکور از ایشان پذیرایی تام به عمل آورد. به تاریخ ۱۴ دسامبر لنین هیات سفارت افغان را در حضور داشت نماینده گان کمیساریای خلق در امور خارجه به ملاقات پذیرفت. صحبت میان سفیر افغانستان و رفیق لنین بیش از نیم ساعت (بیشتر از سی دقیقه) دوام یافت.

۲  پاسخ ها به مسایل مطروحه در نامه امیر امان الله خان٬ در نامه دولت شوروی مورخه ۲۷ نوامبر ۱۹۱۹ که بوسیله صدر شورای کمیساریا های خلق رفیق لنین امضاء‌گردیده بود٬ ارایه گردید.

آرشيو لنين

آرشيو نويسندگان مارکسيست

مبدا