دست نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴

کارل مارکس

ترجمۀ حسن مرتضوی
با تشکر از مترجم
 
يادداشت مترجم
مقدمۀ لوچيو کولتی
يادداشت ناشر متن انگليسی
ديباچه
مزدِ کار
سود سرمايه
اجاره‌بهای زمين
کار بيگانه شده
برابرنهاد سرمايه و کار؛ مالکيت ارضی و سرمايه
مالکيت خصوصی و کمونيسم
در معنای نيازهای انسانی
قدرت پول بر کليت ديالکتيک و فلسفۀ هگلی
 
 
آرشيو مارکس
 
مبدا