مقرّرات اتحادیۀ کمونیست ها

کارگران تمامی کشورها، متحد شوید!

بخش اول

اتحادیه

ماده ۱. هدف اتحادیه، عبارت است از سرنگونی بورژوازی، حاکمیت پرولتاریا، الغای جامعۀ بورژوازی کهن که بر آنتاگونیسم طبقاتی استوار است، و بنیان نهادن جامعه ای نوین عاری از طبقات و مالکیت خصوصی.

ماده ۲. شرایط عضویت عبارت است از:

الف) آن سبک از زندگی و فعالیت که متناظر با هدف مزبور باشد؛

ب) انرژی و اشتیاق انقلابی در تبلیغات؛

ج) التزام به کمونیسم؛

د) پرهیز از شرکت در انجمن های سیاسی یا ملی ضدّ کمونیستی، و مطلع ساختن مقام ارشد[1] از شرکت در هر یک از انجمن ها؛

ه) تبعیت از تصمیمات اتحادیه؛

و) رعایت مخفیکاری در ارتباط با وجود تمامی مسائل اتحادیه؛

ز) ورود تماماً توافقشده به یک انجمن

کسانی که دیگر با شرایط مزبور توافق ندارند، اخراج می گردند (نگاه کنید به بخش ۸).

ماده ۳. تمامی اعضا برابر و بردار هستند و همیاری در هر شرایطی را به معنای دقیق کلمه به یک دیگر مدیون می باشند.

ماده ۴. اعضا، اسامی اتحادیه را با خود حمل می کنند.

ماده ۵. اتحادیه در قالب انجمن ها، حلقه ها، حلقۀ اصلی، مقام مرکزی و کنگره ها سازمان می یابد.

بخش دوم

انجمن

ماده ۶. انجمن از حدّاقل سه و حدّاکثر بیست عضو تشکیل می شود.

ماده ۷. هر انجمن، یک رئیس و یک نایب رئیس را انتخاب می کند. رئیس، عهده دار ریاست بر جلسه است، نایب رئیس نیز مسئول صندوق بوده و در صورت غیاب رئیس، جایگزین او می شود.

ماده ۸. پذیرش اعضای جدید به وسیلۀ رئیس و عضو پیشنهاددهنده با توافق پیشین انجمن صورت می گیرد.

ماده ۹. انجمن های مختلف، یک دیگر را نمی شناسند و هیچ گونه مکاتبه ای با یک دیگر ندارند.

ماده ۱۰. انجمن ها، اسامی متمایزی را با خود حمل می کنند.

ماده ۱۱. هر عضوی که محل سکونت خود را تغییر می دهد، باید نخست به رئیس خود اطلاع دهد.

بخش سوم

حلقه

ماده ۱۲. حلقه شامل حدّاقل دو و حدّاکثر ده انجمن می شود.

ماده ۱۳. رؤسا و نایبان رئیس انجمن ها، مقام مسئول حلقه[2] را شکل می دهند. این مورد آخر، یک رئیس را از میان خود انتخاب می کند، و در مکاتبه با انجمن های خود و حلقۀ اصلی قرار دارد.

ماده ۱۴. مقام مسئول حلقه، ارگان اجرایی برای تمامی انجمن های حلقه است.

ماده ۱۵. انجمن های مجزا باید یا به یک حلقۀ از پیش موجود بپیوندند و یا حلقۀ جدیدی را با سایر انجمن های مجزا تشکیل دهند.

بخش چهارم

حلقۀ اصلی

ماده ۱۶. حلقه های مختلف یک کشور یا ایالت، تابع یک حلقۀ اصلی[3] هستند.

ماده ۱۷. تقسیم حلقه های اتحادیه به ایالت ها و انتصاب حلقۀ اصلی، به وسیلۀ کنگره و بنا به پیشنهاد مقام مسئول حلقه صورت می گیرد.

ماده ۱۸. حلقۀ اصلی، قدرت اجرایی برای تمامی حلقه های ]موجود در[ ایالت خود است. این حلقه در مکاتبه با این حلقه ها و قدرت مرکزی قرار دارد.

ماده ۱۹. حلقه هایی که به تازگی شکل گرفته اند، به نزدیک ترین حلقۀ اصلی می پیوندند.

ماده ۲۰. حلقه های  اصلی، در سطح هر ایالت، نسبت به مقام مرکزی، و در نهایت نسبت به کنگره، پاسخگو هستند.

بخش پنجم

مقام مرکزی

ماده ۲۱. مقام مرکزی[4]، ارگان اجرایی کلّ اتحادیه بوده و به معنای دقیق کلمه در مقابل کنگره مسئول است.

ماده ۲۲. ]مقام مرکزی[ از حدّاقل پنج عضو تشکیل می شوند و به وسیلۀ مقام مسئول حلقۀ مکانی که کنگره در آن قرار دارد، انتخاب می گردد.

ماده ۲۳. مقام مرکزی در مکاتبه با حلقه های اصلی قرار دارد. و هر سه ماه یک بار، گزارشی پیرامون وضعیت کلّ اتحادیه ارائه می دهد.

بخش ششم

مقررات عمومی

ماده ۲۴. انجمن ها، و مقامات مسئول حلقه ها و همچنین مقام مرکزی، حدّاقل هر دو هفته یک بار ملاقات می کنند.

ماده ۲۵. اعضای مقام مسئول حلقه و مقام مرکزی برای یک سال انتخاب می شوند، و در هر زمان قابلیت عزل یا انتصاب مجدد را از سوی انتخابکنندگان خود دارند.

ماده ۲۶. انتخابات در ماه سپتامبر صورت می گیرد.

ماده ۲۷. مقامات مسئول حلقه ها باید بحث های انجمن ها را مطابق با هدف اتحادیه هدایت کنند. اگر مقام مرکزی بحث پیرامون مسائل مشخصی را حائز توجه عمومی و فوری تشخیص دهد، باید از کلّ اتحادیه بخواهد که آن را مورد بحث قرار دهد.

ماده ۲۸. اعضای منفرد اتحادیه باید مکاتبه با مقام مسئول حلقۀ خود را دست کم هر سه ماه یک بار، و انجمن های مفرد ]این مکاتبه را[ حدّاقل یک بار در ماه، حفظ کنند.

هر حلقه باید حدّاقل هر دو ماه یک بار گزارشی را در مورد ناحیۀ خود به حلقۀ اصلی بفرستد، هر حلقۀ اصلی نیز باید حدّاقل هر سه ماه یک بار ]چنین گزارشی[ را به مقام مرکزی ارسال کند.

ماده ۲۹. هر مقام اتحادیه متعهد است تا اقدامات را مطابق با قوانین ضروری برای امنیت و کارایی اتحادیه تحت مسئولیت خود به عهده بگیرد و بلافاصله مقام ارشد را از این اقدامات مطلع سازد.

بخش هفتم

کنگره

ماده ۳۰. کنگره، مقام قانونگذار کلّ اتحادیه است. تمامی پیشنهادها برای اِعمال تغییرات در مقررات، از طریق حلقه های  اصلی به مقام مرکزی، ارسال و از طریق آن تسلیم کنگره می شود.

ماده ۳۱. هر حلقه یک نماینده می فرستد.

ماده ۳۲. هر حلقۀ منفرد با کمتر از ۳۰ عضو، یک نماینده؛ با کمتر از ۶۰ عضو، دو نماینده، با کمتر از ۹۰ عضو، سه نماینده و الی آخر، می فرستد. حلقه ها  می توانند خود را به وسیلۀ آن دست از اعضای اتحادیه که به محل آن ها تعلق ندارند، معرفی کنند. با این حال، در این مورد، آن ها باید حُکم مشروحی را به نمایندۀ خود ارسال نمایند.

ماده ۳۳. کنگره، در ماه اوت هر سال برگزار می شود. در موارد ضروری، قدرت مرکزی فراخوان به کنگرۀ فوق العاده می دهد.

ماده ۳۴. کنگره هر بار محلی را که قرار است محل استقرار مقام مرکزی در سال پیشِ رو باشد، تعیین و محل برگزاری کنگرۀ بعدی را مشخص می کند.

ماده ۳۵. مقام مرکزی در کنگره حاضر می شود، اما حقّ رأی ندارد.

ماده ۳۶. پس از هر نشست، کنگره علاوه بر بخشنامۀ خود، مانیفستی را به نام حزب صادر می کند.

بخش هشتم

آسیب رساندن به اتحادیه

ماده ۳۷. هر کسی که از شرایط عضویت (ماده ۲) تخظی نماید، بسته به شرایط، از اتحادیه عزل یا اخراج می شود.

ماده ۳۸. تنها کنگره در مورد اخراج تصمیم می گیرد.

ماده ۳۹. اعضای منفرد می توانند از سوی حلقه یا انجمن مجزا، با اخطار فوری مقام ارشد، برکنار شوند. در این جا نیز کنگره نهایتاً تصمیم می گیرد.

ماده ۴۰. پذیرش مجدّد اعضای معزول، از طریق مقام مرکزی و بنا به پیشنهاد حلقه صورت می پذیرد.

ماده ۴۱. مقام مسئول حلقه در مورد تخلفات نسبت به اتحادیه قضاوت می کند و بر اجرای حکم نظارت دارد.

ماده ۴۲. اعضای معزول یا اخراج شده، مانند افراد مظمون در کل، به نفع اتحادیه تحت نظارت خواهند بود، و از انجام اقدامات مضر بازداشته خواهند شد. دسیسه های چنین افرادی بلافاصله به انجمن مربوطه گزارش می شود.

بخش نهم

صندوق مالی اتحادیه

ماده ۴۳. کنگره حدّاقل حقّ عضویتی را که باید از طرف هر عضو پرداخت شود، برای هر کشور تعیین می کند.

ماده ۴۴. نیمی از این حقّ عضویت به مقام مرکزی تعلق می گیرد، و نیمی دیگر در صندوق حلقه یا انجمن باقی می ماند.

ماده ۴۵. صندوق مقام مرکزی برای مصارف زیر استفاده می شود:

1-      پوشش دادن هزینه های مکاتبه و امور سازمانی؛

2-      چاپ و توزیع جزوه های تبلیغی.

3-      فرستادن مأمور در مواقع لزوم.

ماده ۴۷. اخراج انجمن ها و حلقه هایی از اتحادیه که به مدّت شش ماه حقّ عضویت خود را پرداخت نکرده اند، به وسیلۀ مقام مرکزی به آن ها ابلاغ می شود.

ماده ۴۸. مقامات مسئول حلقه ها باید حدّاقل هر سه ماه یک بار صورت هزینه ها و درآمد خود را به انجمن هایشان ارائه دهند. مقام مرکزی صورت حساب را به کنگره ای که درمورد ادارۀ صندوق مالی اتحادیه و وضعیت امور مالی اتحادیه است، تسلیم می کند. هرگونه اختلاس از صندوق مالی اتحادیه، مشمول شدیدترین مجازات می گردد.

ماده ۴۹. هزینه های کنگرۀ فوق العاده از محلّ حق عضویت های فوق العاده تأمین می شود.

بخش دهم

پذیرش

ماده ۵۰. رئیس انجمن موادّ ۱ تا ۴۹ را برای متقاضی قرائت می کند، به ویژه به شکل مختصر تعهداتی را که بر اعضای جدید مترتب است، مورد تأکید قرار می دهد و سپس این سؤال را پیش روی متقاضی قرار می دهد که: آیا اکنون مایل به ورود به اتحادیه هستید؟ چنان چه فرد مذکور پاسخ مثبت دهد، رئیس از او سوگند می گیرد که به تعهدات یک عضو اتحادیه جامۀ عمل بپوشاند، او را به عنوان عضو اتحادیه اعلام می کند، و طی جلسۀ آتی به انجمن معرفی می نماید.

لندن، ۸ دسامبر ۱۸۴۷

به نام کنگرۀ دوم پاییز ۱۸۴۷

دبیر (امضای انگلس)

رئیس (امضای کارل مارکس)

منبع:

 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/communist-league/rules.htm
 

[1] Superior Authority

[2] Circle Authority

[3] Leading Circle

[4] Central Authority

 
 
 

آرشیو مارکس و انگلس