خلاصه ای از سرمايه

 
فريدريش انگلس
 
روند توليد سرمايه داری
بخش اول- کالا و پول
بخش دوم- تبديل پول به سرمايه
بخش سوم- توليد ارزش اضافی مطلق
بخش چهارم- توليد ارزش اضافی نسبی
 
 
آرشيو مارکس و انگلس
 
مبدا