انقلاب مداوم

لئون تروتسکی

ترجمه: سياوش نواب
جلد و فهرست
پيشگفتار م. رازی انقلاب مداوم در ايران
مقدمه بر چاپ اول به زبان روسی
مقدمه برچاپ آلمانی
1- خصلت تحميل شده بر اين اثر و هدف آن
2- انقلاب مداوم "جهش" پرولتاريا نيست، بلکه تجديد بنای کشور است تحت رهبری پرولتاريا
3- عناصر سه گانه "ديکتاتوری دموکراتيک" : طبقات، وظايف و مکانيسم سياسی
4- تئوری انقلاب مداوم در عمل چگونه بود
5- آيا ديکتاتوری دموکراتيک در کشور ما تحقق يافت؟ اگر چنين شد کی؟
6- در باره ی جهش از روی مراحل تاريخی
7- امروز معنی شعار ديکتاتوری دموکراتيک برای شرق چـيست؟
8- از مارکسيزم تا پاسيفيزم
9- کلام آخر
10- انقلاب مداوم چيست؟(نکات اساسی)
يادداشت ها
فهرست برخی از افراد و شخصيت هائی که در اين کتاب از آنها نام برده شده است
 
آرشيو لئون تروتسکی
مبدا