انقلابی که به آن خيانت شد

 

لئون تروتسکی

جلد و فهرست
پيشگفتار: م. رازی
مقدمه تروتسکی
1- هدف نوشته ی حاضر
فصل اول: دست آورد ها
1- شاخص های اصلی رشد صنعتی
2- ارزيابی قياسی اين دستاوردها
3- توليد سرانه
فصل دوم: رشد صنعتی و زيگزاگ های رهبری
1- "کمونيسم نظامی"،"سياست اقتصادی جديد" (نپ) وحرکت در جهت کولاک
2- يک چرخش تند: "برنامه ی پنج ساله در چهارسال" و "اشتراکی کردن کامل"
فصل سوم: سوسياليسم و دولت
1- رژيم انتقالی
2- برنامه و واقعيت
3- خصلت دوگانه دولت کارگری
4- "نياز عموميت يافته" و ژاندارم
5- "پيروزی کامل سوسياليسم" و "تقويـت ديکتاتوری"
فصل چهارم: مبارزه برای بارآوری کار
1- پول و برنامه
2- تورم "سوسياليستی"
3- اعاده ی اعتبار روبل
4- نهضت استخانوف
فصل پنجم: ترميدور شوروی
1- چرا استالين پيروز شود
2- انحطاط حزب بلشويک
3- ريشه های اجتماعی ترميدور
فصل ششم: رشد نابرابری و تخاصمات اجتماعی
1- نياز، تجمل و سوداگری
2- تفکيک شدن پرولتاريا
3- تضادهای اجتماعی در روستای اشتراکی
4- سيمای اجتماعی قشرحاکم
فصل هفتم: خانواده، جوانان و فرهنگ
1- ترميدور در خانواده
2- مبارزه عليه جوانان
3- مليت و فرهنگ
فصل هشتم: سياست خارجی و ارتش
1- از "انقلاب جهانی" تا "وضع موجود"
2- جامعه ی ملل و بين الملل کمونيستی
3- ارتش سرخ و اصول آن
4- الغای قشون مردم و احيای درجات افسری
5- اتحاد شوروی در جنگ
فصل نهم: روابط اجتماعی در اتحاد شوروی
1- سرمايه داری دولتی؟
2- آيا بوروکراسی يک طبقه حاکم است؟
3- مسأله خصلت اتحاد شوروی را تاريخ هنوز تعيين نکرده است
فصل دهم: اتحاد شوروی در آينه ی قانون اساسی جديد
1- کار "مطابق توانائی " و مالکيت شخصی
2- شوراها و دموکراسی
3- دموکراسی و حزب
فصل يازدهم: اتحاد شوروی به کجا می رود؟
1- بناپارتيسم رژيمی بحران زده
2- مبارزه بوروکراسی با "دشمن طبقاتی"
3- اجتناب ناپذيری يک انقلاب جديد
ضميمه: «سوسياليسم در يک کشور»
1-"دوستان" اتحاد شوروی
 
 
بازنويس: داريوش آزادی
آدرس انترنتی کتابخانه:
http://www.javaan.net/nashr.htm
آدرس پستی:
BM Kargar, London WC1N 3XX, UK
ايمل:
yasharazari@netscape.net

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری
تاريخ بازنويسی: 1383
 
آرشيو لئون تروتسکی
 
مبدا