تلگرام تروتسکی به کمیسیون

 
 

دسامبر ۱۹۳۷

 

ترجمه: جهانگیر سخنور


کمیسیون هیچ کسی را به مرگ یا زندان محکوم نکرد. با این حال تصور یک هیئت منصفۀ وحشتناک تر ناممکن است. کمیسیون به حکام یک کشور بزرگ می گوید:

شما مرتکب پاپوش دوزی با هدف توجیه حذف مخالفین سیاسی خود شدید.

تلاش کردید که زحمتکشان جهان را فریت دهید.

شما شایستۀ خدمت به آرمانی که به آن متوسل می شوید، نیستید

کمیسیون که شامل افرادی با عقاید سیاسی متفاوت است، نمی توانست اهداف سیاسی ما را دنبال کند. اما هیئت منصفۀ آن از اهمیت سیاسی غیرقابل اندازه گیری برخوردار است. روش های دروغ گویی و افترازنی های ناشیانه که حیات درونی اتحاد جماهیر شوروی و جنبش کارگری کل جهان را آلوده می کند، امروز ضربه ای وحشتناک خورد.

بگذارید دوستان رسمی اتحاد جماهیر شوروی و دیگر متصعبین شِبه رادیکال بگویند که هیئت منصفه از سوی ارتجاع مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این حقیقت ندارد. هیچ جا و هرگر حقیقت به هدف ارتجاع خدمت نکرد.

و پیشرفت نیز هیچ جا و هرگز از دروغ تغذیه نمی شود. درست که کمیسیون ضربه ای را متحمل بوروکراسی کرد، اما این بوروکراسی به بزرگ ترین ترمز در برابر پیشرفت اتحاد شوروی تبیدل شده است.

کمیسیون با هدف خدمت به حقیقت،  به مبارزۀ رهایی بخش کل بشر خدمت کرد. از هم اکنون به بعد، فعالیت کمیسیون و همین طور اسامی شرکت کنندگان آن، به تاریخ تعلق دارد.

۱۸  دسامبر ۱۹۳۷

 

 http://marxists.org/archive/trotsky/1937/12/telegram.htm
 
 

آرشيو لئون تروتسکی