برنامه انتقالی برای انقلاب سوسياليستی

لئون تروتسکی
 
برنامه انتقالی برای انقلاب سوسياليستی PDF
برنامه انتقالی برای انقلاب سوسياليستی Word
 
 
 
آرشيو لئون تروتسکی