Rosa Luxemburg

De crisis der sociaaldemocratie

De Junius-brochure


Geschreven: april 1915
Bron: Brochures in afleveringen naar de uitgave van 1916, Verlagsdruckerei Union, Zürich
Transcriptie: Rick Denkers
Vertaling: Baanbreker, zijnde Henk Sneevliet - 1941
Deze versie: spelling, punctuatie en enige aanpassing van zinsbouw, ook toevoeging van verklarende titels bij de hoofdstukken
HTML en contact: Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive, december 2008

Laatste bewerking: 05 december 2008


Zie ook:
Vijftig jaar geleden, 1914, het Grote Schisma

Inhoudsopgave


Hoofdstuk I (Socialisme of barbarij?)

Hoofdstuk II (De onvermijdelijkheid van de oorlog)

Hoofdstuk III (De ontwikkeling van het imperialisme)

Hoofdstuk IV (Turkije)

Hoofdstuk V (Maar het tsarisme!)

Hoofdstuk VI (Het einde van de klassenstrijd)

Hoofdstuk VII (Bezetting en klassenstrijd)

Hoofdstuk VIII (De strijd tegen het imperialisme)

Aanhangsel (Stellingen over de sociaaldemocratische taken)

Het is voor een goed inzicht in het wezen van de tweede imperialistische wereldoorlog en van de daarbij op de voorgrond tredende problemen van groot belang, dat alsnog een Nederlandse vertaling verzorgd wordt van het sterkste strijdschrift van het internationale socialisme tegen de imperialistische oorlog, hetwelk door Rosa Luxemburg in het voorjaar van 1915 in de gevangenis werd geschreven en pas een jaar later kon worden uitgegeven. Er bestaat geen andere mogelijkheid dan verschijning van het vrij uitvoerige geschrift in met een tussenpose van drie weken verschijnende afleveringen. Men verzamelen deze afleveringen, als het geheel verschenen is, wordt voor een passende omslag gezorgd.

Ter inleiding – 2 januari 1916.

Het navolgende geschrift is in april van het vorige jaar gemaakt. Omstandigheden verhinderden toen de publicatie. De uitgave thans is aan de omstandigheid toe te schrijven, dat de arbeidersklasse hoe langer de wereldoorlog raast, des te minder de daarin optredende drijvende krachten uit het oog mag verliezen. Het geschrift verschijnt geheel ongewijzigd om aan de lezer het onderzoek mogelijk te maken, hoe zeker de historisch-materialistische methode de gang der ontwikkeling vermag te verstaan. Terwijl het geschrift de legende van de Duitse verdedigingsoorlog kritisch tenietdeed en de Duitse overheersing van Turkije als het eigenlijke doel van een imperialistische aanvalsoorlog blootlegde, voorspelde het, wat zich sedertdien van dag tot dag meer heeft bevestigd en thans, nu de wereldoorlog zijn zwaartepunt in het Oosten gevonden heeft, voor ieders oog in de gehele wereld zichtbaar is.


Zoek knop